REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO "CUKROWNIK" W ŁAGIEWNIKACH

 | Strona główna | Statut | Komunikaty | Galeria  | Atlas ryb | Kontakt  | Zbiornik SieniawkaZawody | Rejestracja towarzystwa | Federacja |

 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

1. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH SWC

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Stowarzyszenie Wędkarskiego   „Cukrownik”  mają członkowie stowarzyszenia   i osoby nie zrzeszone w SWC, posiadające kartę wędkarską i zezwolenie na połów ryb.

2. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania   w porze nocnej bez nadzoru osobyuprawnionej do opieki.

3. Członek SWC do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską.

4. Młodzież niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: wyłącznie metodą spławikowo – gruntową  w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską.

5.Dopuszcza się  wędkowanie młodzieży do lat 14 bez zezwolenia w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu opiekuna. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę. Powyższe ma zastosowanie tylko przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

6. Członek SWC ma prawo udostępnić współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarką jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

3. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH SWC

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać : kartę wędkarską, aktualne  zezwolenie na połów ryb i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie do wędkowania.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w dalszej części  Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie , bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody  sportowe.

4. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a/ w metodzie spławikowo- gruntowej jednym haczykiem z przynętą,

b/ w metodzie muchowej nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe,   przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła

o średnicy 30 mm ,

c/ w metodzie spinningowej , sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm,

d/ przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

e/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

2. Przynęty

a/ Jako przynęty mogą być stosowane:

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :

- zwierząt i roślin chronionych,

- ikry rybiej,

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko rybywymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych ub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez SWC można wędkować wyłącznie z brzegu przez całą dobę.

3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych,

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić metodą "szarpaka",

e/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

f/ łowić ryb ze sprzętu pływającego

g/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko.

h/ zabrania się zabijać i obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Złowione  w ciągu doby zgodnie z limitem ilościowym ryby, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb niż wynika to z limitów dobowych.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie

z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

3.8. W czasie połowu ryb metodą gruntowo –spławikową  zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową lub muchową.

3.7 Zarząd stowarzyszenia  uprawniony jest do wprowadzenia  dodatkowych ograniczeń na łowisku.

5. ŁOWIENIE RYB METODĄ SPŁAWIKOWO GRUNTOWĄ

1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania  minimum 10 m odstępu od innych wędkujących.

6. ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH

1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne (żywiec), dozwolone jest równocześnie na   dwie wędki.

2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub muchową wolno używać jednej wędki.

3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy     wędkującymi:

   a/ łowiąc z brzegu - 30 m

   b/ brodząc - 50 m

4.  Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki  wędkarskiej o powierzchni max  1 m2 i wielkości oczka siatki nie mniej niż  5 mm.

5. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w specjalnym sadzyku lub w siatce.

7. ŁOWIENIE RYB SPOD LODU

1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.

2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.

5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio  po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

8. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb :

a.  boleń    do 40 cm

b.  jaź do 25 cm

c.  jelec do 15 cm

d.  karp do 35 cm       górny wymiar ochronny 65cm

                                   (dolny wymiar ochronny od jesiennego zarybienia do końca marca następnego roku 45cm) 

e.  kleń do 25 cm

f.    lin do 25 cm

g.  sandacz 50 cm     górny wymiar ochronny 65cm

h.  sum do 70 cm

i.    szczupak do 50 cm   górny wymiar ochronny 65cm

j.    troć jeziorowa do 50 cm

k.  węgorz do 50 cm

l.    wzdręga do 15 cm

m. okoń  do 18 cm

n. amur 50 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb :

a.      boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia

b.      sandacz od 1 stycznia do 31 maja

c.      sum  od 1 listopada do 30 czerwca

d.      szczupak od 1 stycznia do 31maja

e.      troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia

f.        węgorz od 15 czerwca do 15 lipca

g.   jesiotr   - całkowity zakaz połowu

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres  ochronny ulega skróceniu o ten dzień, z wyjątkiem okresu ochronnego węgorza.

5. Zabrania się połowu ryb na żywca oraz przynęty sztuczne (metoda spinningowa i muchowa) od 1 stycznia do 31 maja.

6. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają gatunki ryb prawnie chronionych.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby

    / w godz. 0.00 - 24.00 /

a)   karp             - 1 szt.

b)   sandacz      - 1 szt.

c)      szczupak    - 1szt.

d)      sum             - 1 szt.

e)      węgorz        - 2 szt.           

f)        jaź, kleń / łącznie /5 szt.

g)      lin                 - 3 szt.

h) amur             - 1szt

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych w p.pkt. a. b ,c ,d, e , h  nie może przekroczyć 4 szt.

9. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej,  w  ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

10. Limity nie dotyczą  tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

11. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy.

12. Zarząd Stowarzyszenia  w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzeni wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

10. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH SWC

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,

c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,,

d/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,

e/ uprawnionego do rybactwa na użytkowanych przez niego wodach

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Za naruszenie niniejszego regulaminu członkowie Stowarzyszenia oraz wędkarze niezrzeszeni  ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Koleżeńskim i Zarządem Stowarzyszenia. Dotyczy to również odpowiedzialności za wykroczenia regulaminowe popełnione przez wędkujących pod ich opieką osoby.

4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

-    upomnienie,

-    nagana,

-    za zgodą obwinionego  przydzielenie prac na rzecz stowarzyszenia,

-    zawieszenie lub zatrzymanie bez odszkodowania zezwolenia na amatorski połów ryb,

-    wykluczenie ze Stowarzyszenia.

11. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Stowarzyszenia Wędkarskiego Cukrownik,
   a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska,

- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym,

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,

- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ,

- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ,

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

- Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

- Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony
  gatunkowej roślin,

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli
  i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

2. Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wędkarskiego Cukrownik
   z dnia 14 sty
cznia 2022 r.