STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE 

 

KRS  0000058429

ŁAGIEWNIKI

STATUT

Stowarzyszenia Wędkarskiego "CUKROWNIK" w Łagiewnikach

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. CEL DZIAŁANIA

3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

4. WŁADZE STOWARZYSZENIA

5. FUNDUSZE

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie Wędkarskie pod nazwą "Cukrownik" zwane w dalszej części statutu   Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. nr 20 poz.104/ oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie Wędkarskie" Cukrownik" jest dobrowolnym zrzeszeniem wędkarzy. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4. Siedzibą Zarządu są Łagiewniki Dzierżoniowskie 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 2 CEL DZIAŁANIA

1.Celem Stowarzyszenia Wędkarskiego "Cukrownik" jest : 

1) Propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz etyki wędkarskiej poprzez organizowanie odczytów, szkoleń, pokazów oraz organizację spotkań i zawodów wędkarskich 

2) Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego poprzez ochronę rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochronę łowisk i zwalczanie kłusownictwa, pozyskiwanie terenów wędkarskich, zarybianie i prowadzenie gospodarki rybacko - wędkarskiej. 

3) Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami wędkarskimi na terenie kraju i za granicą.

§ 3 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego "Cukrownik" dzielą się na: 

1) zwyczajnych 

2) wspierających 

3) honorowych 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz małoletni : 

1) w wieku od 16 do 18 lat - mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z   tym, że nie mogą stanowić większości w składzie Zarządu 

2) poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa głosowania w Walnych Zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

3. Członkiem wspierającym może zostać dowolna osoba fizyczna lub prawna. 

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, której honorowe członkostwo przyzna Walne Zgromadzenie. Członek honorowy zostaje zwolniony z opłat członkowskich. 

5. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Decyzję o przyjęciu Zarząd przyjmuje w głosowaniu jawnym większością głosów. Przyjęty w ten sposób członek uzyskuje prawa po wpłaceniu wpisowego i całorocznej składki. Analogiczne przyjęcie dotyczy członków wspierających przy czym nie mają oni czynnego ani biernego prawa wyborczego. 

6. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni i honorowi. 

7. Dowodem należności do Stowarzyszenia jest Legitymacja Członkowska wydana przez Zarząd. 

8. Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi mają prawo do: 

1) wędkowania na wszystkich łowiskach Stowarzyszenia. 

2) udziału w zawodach wędkarskich, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

3) udziału w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia. 

4) korzystania z ulg i udogodnień stwarzanych przez Stowarzyszenie. 

5) wystąpienia pisemnego do Zarządu o czasowe zawieszenie w prawach i obowiązkach członka. 

6) kontroli wędkarzy na łowiskach zarządzanych przez Stowarzyszenie. 

9. Członkowie wspierający mogą uzyskać prawo do wędkowania w łowiskach Stowarzyszenia dla swych przedstawicieli na podstawie osobnego porozumienia 

10. Od członów założycieli Stowarzyszenia nie wymaga się deklaracji jak w §3 pkt.5 tego rozdziału. 

11. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są: 

1) brać czynny udział w pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia, dbać o jego dobro oraz stosować się do postanowień niniejszego statutu, regulaminu połowu i uchwał Władz Stowarzyszenia. 

2) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie 

12. Członkostwo ustaje w razie: 

1) dobrowolnego wystąpienia 

2) skreślenia z powodu nieopłacenia składki członkowskiej w wyznaczonym terminie 

3) wykluczenia za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu, uchwał Władz i regulaminów Stowarzyszenia - decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. 

4) śmierci członka 

§ 4 WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie 

2) Zarząd Stowarzyszenia 

3) Komisja Rewizyjna 

4) Sąd Koleżeński 

2. Kadencja Władz trwa 3 lata. 

3. Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków. 

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi 

2) z głosem doradczym pozostali członkowie 

5. Walne Zgromadzenia Członków są zwyczajne i nadzwyczajne. 

6. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, zaś w razie braku tej ilości odbywa się w 30 minut później po oznaczonym terminie pierwszego, następne Walne Zgromadzenie, już bez względu na ilość obecnych i wszystkie powzięte na tym Zgromadzeniu uchwały stają się prawomocne, o czym należy powiadomić w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

7. Zwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej jeden raz w roku, ustalając termin i porządek obrad. 

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków są zwoływane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 20% członków. 

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno się odbyć najpóźniej w ciągu 2-ch tygodni od daty zgłoszenia żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane. 

10. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje każdorazowo wybrane przez Zgromadzenie Prezydium w składzie: Przewodniczący , Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz. 11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1) wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującym Władzom 

3) wybór oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu, Skarbnika, Sekretarza, Gospodarza, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów. 

4) ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i opłat za wędkowanie 

5) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia 

6) uchwalanie regulaminu połowu ryb, regulaminu działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 

7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

12. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i Gospodarza. 

13. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu, 

3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń 

4) opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 

5) ogólny zarząd funduszami Stowarzyszenia 

6) podejmowanie uchwał w sprawie nadania i utraty członkostwa 

7) powołanie komisji, które pracują w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd 

8) organizowanie zawodów wędkarskich, szkoleń i spotkań 

9) organizowanie czynów społecznych 

10) zbieranie składek członkowskich i wpisowego oraz opłat za wędkowanie 

14. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia powinny odbywać się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej jak raz na pół roku. 

1) zebrania zwoływane są przez Prezesa lub Skarbnika. 

2) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

3) do ważności Uchwał Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej trzech członków. 

15. Komisja rewizyjna składa się z 3-ch członków 

1) przewodniczącego Komisja wybiera spośród swych członków. 

16. Do zadań Komisji rewizyjnej należy przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku kontroli działalności Stowarzyszenia i oceny jego działalności ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze Statutem i Uchwałami Walnego Zgromadzenia. 

17. Sąd Koleżeński składa się z 3-ch członków 1) Sąd wybiera spośród swych członków przewodniczącego. 

18. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i Uchwał Władz Stowarzyszenia, naruszania zasad wędkarskich.

19. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

1) Upomnienie 

2) Nagana 

3) Zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 2-ch lat 4) Wykluczenie z Stowarzyszenia 

20. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 14-stu dni od otrzymania orzeczenia. 

21. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu. 

22. Orzeczenia wydane przez Walne Zgromadzenie są ostateczne. 

23. Uzupełnienie składu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego następuje na Walnym Zgromadzeniu członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów o ile skład zostanie pomniejszony o 50%, jeżeli do 50% to uzupełnienia dokonuje Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.

§ 5 FUNDUSZE

1. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z : 

1) wpisowego 

2) składek członkowskich 

3) opłat za wędkowanie 

4) darowizn 

5) dochodów z działalności gospodarczej 

2. Gospodarkę funduszami prowadzi Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Do ważności oświadczeń woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym: Prezesa lub Skarbnika. 

4. Rok administracyjno - budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenie powziętej większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych członków. 

2. Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad podanym do wiadomości przed Walnym Zgromadzeniem. 

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów obecnych, przy udziale 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania lub postanowieniem sądu. 

4. W razie rozwiązania Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia członków likwidatorem jest komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie 

5. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora. 

5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne zgromadzenie majątek po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele określone Uchwałą Ostatniego Walnego Zgromadzenia. 

6. Likwidator zawiadamia sąd o wszczęciu likwidacji i zgłasza sądowi wniosek po zakończeniu likwidacji o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

Projekt i wykonanie Roman Ciećwierz,   r.ciecwierz@wp.pl